Đang tải…

Tài liệu

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Sổ tay hướng dẫn WESI của Bộ Môi trường Nhật Bản (Bản tiếng Nhật)
  2. Sổ tay hướng dẫn WESI của Bộ Môi trường Nhật Bản (2009) (Bản tiếng Anh)
  3. Sổ tay hướng dẫn WESI của Bộ Môi trường Nhật Bản (2009) (Bản tiếng Việt)
  4. Hiroaki Furumai, Futaba Kazama, Hiroshi Nagaoka, and Jun Nakajima. Collaborative Development of Water Environment Quality Index in Japan. In: Innovations in Collaborative Urban Regeneration, Eds: M. Horita and H. Koizumi. Springer, 2009. ISBN 978-4-431-99264-6.
  5. Trang về WESI trên website Bộ Môi trường Nhật Bản (tiếng Nhật)

 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT WESI Ở HUẾ

  1. Báo cáo WESI các năm
  2. Poster về WESI tại Hội thảo IFGTM 2015